Yes, another React Todo list. Again 😀

Demo: https://react-todo-gonaofziaq.now.sh
Github: https://github.com/ookangzheng/react-todo